Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Krachtig vooruit Coaching & Training, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

“de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Krachtig vooruit Coaching & Training (Opdrachtnemer) – de handelsnaam van mevrouw Petra van den Luitgaarden, gevestigd te Uden , KvK nummer 66572894, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Krachtig vooruit Coaching & Training opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden (coaching, training) of wel het afnemen van een dienst.

1.3. Cliënt, natuurlijk persoon die een coachtraject (coaching) aangaat, ook wel coachee genoemd.

1.4 Werkzaamheden; alle werkzaamheden (coaching en/of training) waartoe opdracht is gegeven die door Krachtig vooruit Coaching & Training worden verricht.

1.5 Overeenkomst; elke afspraak tussen Opdrachtgever en Krachtig vooruit Coaching & Training tot het verrichten van werkzaamheden door Krachtig vooruit ten behoeven van cliënt conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die door Krachtig vooruit Coaching & Training worden aangegaan met Opdrachtgever en afwijkingen daarop zijn alleen geldig als deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2 Aan de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever komt voor de met Krachtig vooruit Coaching & Training aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

2.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Krachtig vooruit Coaching & Training in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de Opdrachtgever aangeeft akkoord te zijn met de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.

3.2. Wanneer de Opdrachtgever akkoord is met de opdrachtbevestiging, zal een coachtraject of training pas daadwerkelijk aanvangen wanneer de volledige betaling of aanbetaling van de factuur voldaan is, afhankelijk van wat er met de cliënt is overeengekomen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd waarbij het mogelijk is het termijn te verlengen. Hiervoor wordt dan een nieuwe overeenkomst gemaakt.

3.4 Bij het aangaan van de overeenkomst is de cliënt het hele bedrag verschuldigd dat op de opdrachtbevestiging is vermeld. Ook indien er een betaling in termijnen is afgesproken.

 

4. Ethiek en geheimhoudingsplicht

4.1 Krachtig vooruit Coaching & Training houdt zich en werkt volgens de vastgestelde beroepscode en gedragsregels voor toegepast psychologen, vastgesteld door de beroepsvereniging NBTP (Nederlandse beroepsvereniging voor Toegepast Psychologen. Tevens hanteert Krachtig vooruit Coaching & Training de ethische code vastgesteld door NOBCO (Nederlandse Orde Beroeps Coaches)

4.2 Krachtig vooruit Coaching & Training behoudt zich het recht voor cliënten (opdracht van opdrachtgever) te weigeren en zal indien zo het geval is, de reden opgeven.

4.3  Krachtig vooruit Coaching & Training registreert de NAW-gegevens van haar cliënten in een medisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van vijf jaar bewaart, waarna zij vernietigd worden.

 

5. Coach-overeenkomst cliënt

 5.1 De opdrachtgever (lees verder cliënt) sluit samen met de toegepast psycholoog/coach, een coach-overeenkomst waarin de rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De coach-overeenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. De cliënt ontvangt een kopie van deze overeenkomst.

5.2 Gedurende het coachtraject wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. De cliënt krijgt gedurende het traject alle ruimte om aan te geven hoe hij/zij het proces ervaart. Mocht de cliënt gedurende het traject besluiten om het traject niet af te maken, dan dient dat altijd in overleg met de coach te gebeuren. Indien het traject afgebroken wordt voordat de cliënt zich op de helft van het traject bevindt, zal in overleg een gedeelte van de volledige kosten van het traject naar ratio worden geretourneerd worden aan de cliënt.

5.3 Krachtig vooruit Coaching & Training adviseert de cliënt over manier om het traject op verantwoorde wijze af te sluiten. Krachtig vooruit Coaching & Training aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie, coaching of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

5.4 Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of verdragen. Ook het ter beschikking gestelde (audio)materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.

5.5 Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is Krachtig vooruit Coaching & Training vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.

5.6 Krachtig vooruit Coaching & Training behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geestbeïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien blijkt dat de cliënten bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig vergoed. Bij een online traject betekent dit dat het traject zal worden afgebroken en partijen uit elkaar gaan.

 

6. Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

7. Beëindiging overeenkomst

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

 

8. Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

9. Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

 

10. Wijzigingen algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

Stel hier je vraag